Umutlarla sıkıntılar

Şakir Palancıoğlu

 Gelişmekte olan toplumların yapısal durumu, daha ileri çizgiye çıkabilmeyi amaç edinmiştir.Böyle hallerde umutlarla sıkıntılar bir arada oluşuyor, dar boğazlardan sıyrılabilme gücü buna dayanıyor.

   Türkiye hızla değişen sosyal bir bünyeye sahipdir. Nüfusumuz her yıl yüzde 3 oranında artıyor.Okuma yaşındakilerle bu yaşı aşmış olanların yüzde 55’i okuma yazma bilmemektedir.İçme suyu bulunmayan köy ve kasabaların sayısı çoktur. Gecekondularda oturanlar 3 milyona yaklaşmıştır.Gizli işşsizlik, özellikle tarıms sektöründe fazladır.Asgari 1 milyonun üstündedir. Elektirikten faydalanamayan köyler sayva büyük yekûn tutar.

   Az gelişmiş ülkelerin kalkınması günümüzün en çetin problemidir. İleri ülkeler, az gelişmiş ülkelerin aynı düzeye yetişmesini beklemez. Bunun için planlı şekilde ekonomiye, yatırımlara yön vermek bazı alanlarda devlet kuruluşlarının ağır basması şarttır. Kalkınmanın hedeflerine varmak için kaynakların iyi değerlendirilmesi gereklidir. Karma ekonomide devlet ve özel sektörün işbirliği esası geçerlidir. İktisadi ve sosyal hedefler özellikle şu temel görüşü kapsıyor:

   Yüzde 7’lik bir kalkınma hızı arz-talep dengesi, sağlam para politikası, fiat istikrarı ve toplumun refah seviyesinin yükselmesi..

   Gelişme süresinde ve döneminde bulunan ülkemizin bu hedefe ulaşması, uzun süreli ve metodlu çalışmaya bağlıdır.

   Uygulama safhasında olan ekonomik tedbirlere, bu açıdan bakarsak sosyal adalete bağlı vergilerin adil gelir dağılımını sağlaması temel mesele olarak dikakt çekecektir. Çünkü halkın yeterli bir hayat standardına ulaşması, sosyal güvenliğin kurulması, dengeli gelir dağılımı, herşeyden önce kaynakların arttırılmasını gerektiriyor.

   Bugün kaynakları arttırma problemi Türk ekonomisini yeni bir dönüm noktasına getirmiştir. Verimli bir kamu ve özel sektör,  birçok sorunu çözümleyebilecektir.

   İktisadi politikanın istediği kararlılık ve açıklık, umutlarla sıkıntıların belirgin özelliğini göstermektedir.  Tüm sektörler arasında işbirliği, karşılıklı güvenle istikrar sağlamak zorundadır. Meselelerin hayati yönü iyi bilinmeli, ülke yararına olan çalışmalara destek olunmalıdır.