08 Temmuz 1981
Cumhuriyeti kimse yıkamayacak
Cumhuriyeti kimse yıkamayacak