09 Nisan 1941
Tekmil kaza, nahiye, sokak, dağ ve nehir adları tetkik ediliyor
Tekmil kaza, nahiye, sokak, dağ ve nehir adları tetkik ediliyor Tekmil kaza, nahiye, sokak, dağ ve nehir adları tetkik ediliyor